Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Oceanzone.pl

 1. wstęp
 2. definicje
 3. składanie zamówienia
 4. formy dostawy i płatności
 5. realizacja zamówienia
 6. odstąpienie od umowy, zwroty, reklamacje
 7. odpowiedzialność za wady
 8. dane osobowe i pliki Cookies
 9. pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 10. postanowienia końcowe

Sklep Internetowy www.oceanzone.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 

1. Wstęp:

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.oceanzone.pl  prowadzony jest przez Justynę Pycka w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej pod firmą Oceanzone Justyna Pycka (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Dylewicza 23/27, 08-110 Siedlce) wpisany do CEIDG prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 7541728828, REGON 364542791 adres poczty elektronicznej: sklep@oceanzone.pl

 1. W celu złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja Regulaminu, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka w procesie zamówienia.
 2. W celu skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej.
 3. Zamówienia można składać przez całą dobę, za wyjątkiem przerw technicznych i konserwacyjnych.
 4. Ceny produktów widoczne na stronach www.oceanzone.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają kosztów przesyłki które podane są oddzielnie w opisie każdego produktu.
 5. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
 6. Informacje podane podczas rejestracji w Sklepie oraz podczas złożenia zamówienia powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, co dotyczy w szczególności danych osobowych Klienta, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia. Zakazane jest w szczególności wykorzystanie treści sprzecznych z prawem lub naruszających prawa osób trzecich.

2. Definicje:

1. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Klient – osoba fizyczna, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna, dokonująca zakupów w Sklepie internetowym Oceanzone.pl z logowaniem się do Konta lub bez logowania się do Konta.

3. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.).

4. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.oceanzone.pl , za pośrednictwem którego Klient może zakupić od Sprzedającego Towary.

5. Rejestracja – proces zakładania Konta przez Klienta.

6. Regulamin- regulamin sklepu internetowego Oceanzone.pl

7. Sprzedawca: Justyna Pycka prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Oceanzone Justyna Pycka (adres miejsca prowadzenia działalności: ul. Dylewicza 23/27, 08- 110 Siedlce) wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki adres poczty elektronicznej: oceanzone.sklep@gmail.com .

8. Konsument: osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Newsletter: Usługa Elektroniczna, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom otrzymywanie od Sprzedawcy okresowych informacji o Produktach, Sklepie Internetowym, w tym nowościach i promocjach, na podany przez Klienta adres e-mail lub numer telefonu, za wyraźną zgodą Klienta.

10. Umowa sprzedaży-  umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta. Umowa sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na postawie przepisów kodeksu cywilnego.

3. Składanie zamówienia:

 1. Klient ma prawo posiadać jedno Konto przypisane do jednego adresu e-mail.
 2. Klientowi nie przyznaje się prawa korzystania z Kont innych Klientów oraz udostępniania innym osobom możliwości korzystania z Konta.
 3. W celu korzystania z indywidualnego Konta upoważniony jest wyłącznie Klient, którego dane były wskazane podczas rejestracji
 4. Zamówienia na Towary dostępne w Sklepie Internetowym są składane za pośrednictwem Formularza Zamówień, dostępnego na stronie Sklepu.
 5. W momencie złożenia zamówienia Klient otrzymuje - na wskazany przez niego adres poczty e-mail - potwierdzenie przyjęcia jego oferty drogą elektroniczną, co stanowi, w zgodnie z kodeksem cywilnym, przyjęcie zamówienia do realizacji i jednocześnie potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży Towarów z Klientem.

4. Formy dostawy i płatności:

 1. Towary zamówione w Sklepie Internetowym dostarczane są na podstawie zawartych przez sklep Oceanzone.pl umów z firmami kurierskimi, pocztowymi oraz wszelkimi dostępnymi na stronie podczas realizacji zamówienia.
 2.  Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w zakładce Koszty dostawy.
 3. Czas realizacji jest zgodny z zakładką Czas realizacji zamówień. W wyjątkowych sytuacjach – możliwe jest krótkie wydłużenie czasu realizacji o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.
 4. Sposoby płatności są zgodne z zakładką Sposoby płatności.
 5. Rachunek:  Bank: ING. 4.1.2.2.Numer rachunku: 23105018941000009226481910

5Realizacja zamówienia:

 1. Dostawa odbywa się w sposób wybrany przez Klienta i określony w Zamówieniu.
 2. Dostawa możliwa jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu dostarczenia poza granicę terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prosimy o kontakt drogą mailową.

6. Odstąpienie od umowy, zwroty, reklamacje:

1. Konsument ma prawo w terminie 30 dni odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć, poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza „Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość”

3. Zwrot możliwy jest tylko i wyłącznie w przypadku towaru w stanie nie zmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot może być dokonany w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Dodatkowo, towar powinien być należycie zabezpieczony.

4.  Zwracany towar prosimy odesłać na adres siedziby: Oceanzone Justyna Pycka, ul. Czesława Dylewicza 23/27, 08-110 Siedlce.

5. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci klientowi (konsumentowi) wszystkie dokonane przez niego płatności dotyczące towaru, od którego zakupu Klient odstąpił. Zastrzegam możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do siedziby dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

7. Odpowiedzialność za wady. 

1. Oceanzone.pl jest zobowiązany dostarczyć Klientowi Towar wolny od wad

2. Oceanzone.pl odpowiada wobec Klienta, na zasadzie rękojmi, za wady fizyczne lub prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta w zakresie określonym przepisami powołanej wyżej ustawy o prawach konsumenta oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.

8. Dane osobowe i pliki Cookies:

1. Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Kupującego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia paragonu albo faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nie uprawnionym. .Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca - Nazwa.pl z siedzibą w Poznaniu

2. Korzystanie z serwisu sprzedaży on-line oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookie.

9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Korzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sprzedawcy do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. 
 2. Reklamacja i zwroty możliwe są zgodnie z ustawami powszechnie obowiązującymi w Polsce.

10Postanowienia końcowe:

1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, ponieważ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu.  Właściciel sklepu internetowego zastrzega możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

2. Zmiana regulaminu dokonywana będzie poprzez umieszczenie nowej treści Regulaminu na stronach Sklepu Internetowego.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego www.oceanzone.pl w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Regulamin niniejszy wchodzi w życie z dniem 13.12.2017 r.

Copywrite- Oceanzone.pl

Wykorzystywanie treści regulaminu w całości lub fragmentach bez zgody stanowi naruszenie prawa autorskiego, a naruszyciel ponosi odpowiedzialność karną.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl